ANBI

Naam

De naam van de kerkelijke gemeente is Hersteld Hervormde Gemeente Thabor Scheveningen

 

Nummers van de vereniging

Kamer van Koophandel-nummer 76041026

RSIN 824149282                    (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)  

SBI (Standaard BedrijfsIndeling) code 94911 Religieuze organisaties

 

Post- en bezoekadres

De kerkdiensten vinden plaats in het Wijkgebouw Thabor,

van Boetzelaerlaan 286

2581 BC  Den Haag / Scheveningen

 

Namen bestuurders

Scriba J. Post

Diaken E.J. Nijland

Predikant ds. J.W. van Estrik

Penningmeester J. Pronk

 

Beloningsbeleid

De bestuurders van de vereniging ontvangen geen beloning.

De ambtsdragers van de HHG ontvangen overeenkomstig de orde van de kerk geen beloning.

 

Het werk wordt verricht uit roeping.

Volgens de kerkorde ontvangen predikanten een bedrag voor een preekbeurt, alsmede vergoeding van reiskosten.

 

Verslag

Elke maand wordt in het kerkblad activiteiten zoals kerkdiensten aangekondigd.

 

Financiële verantwoording

Eens per jaar wordt een kascontrole gedaan door een bestuurslid en een onafhankelijk gemeentelid.

 

ANBI verslag, inkomsten en uitgaven / begroting:

 

Baten en lasten over 2022

       
           

Baten

2022

 

2021

   
 

rekening

begroting

rekening

   
           

Vrijwillige bijdrage

8.420

0

6.633

   

Collectenopbrengst kerk

4.454

0

2.836

   

Bijdragen gemeenteleden

0

7.800

0

   

Collecten diaconie

0

0

0

   

Overige opbrengsten

0

0

0

   

Giften

0

0

0

   

Rente bank

0

0

0

   
           

Overlopende collecte bonnen

0

0

0

   
           

Totaal baten

12.874

7.800

9.469

   
           
           

Lasten

         
           

Preekvergoeding

7.606

7850

6.912

   

Organisten

402

0

262

   

Pastoraat

0

0

0

   

Huur kerkgebouw

3.865

4575

8.125

   

Kerktelefoon

790

0

260

   

Vrijwilligersvergoedingen

0

0

0

   

Afdrachten landelijke kerk

1.395

1400

1.366

   

Giften

0

0

0

   

Bankkosten

285

300

197

   

Overige kosten

939

1000

243

   
           

Totaal lasten

15.282

15.125

17.365

   
           

Resultaat boekjaar

-2.408

-7.325

-7.896