ANBI

Naam

De naam van de kerkelijke gemeente is Hersteld Hervormde Gemeente Thabor Scheveningen

 

Nummers van de vereniging

Kamer van Koophandel-nummer 76041026

RSIN 824149282                    (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)  

SBI (Standaard BedrijfsIndeling) code 94911 Religieuze organisaties

 

Post- en bezoekadres

De kerkdiensten vinden plaats in het Wijkgebouw Thabor,

van Boetzelaerlaan 286

2581 BC  Den Haag / Scheveningen

 

Namen bestuurders

Scriba J. Post

Diaken E.J. Nijland

Predikant ds. J.W. van Estrik

Penningmeester J. Pronk

 

Beloningsbeleid

De bestuurders van de vereniging ontvangen geen beloning.

De ambtsdragers van de HHG ontvangen overeenkomstig de orde van de kerk geen beloning.

 

Het werk wordt verricht uit roeping.

Volgens de kerkorde ontvangen predikanten een bedrag voor een preekbeurt, alsmede vergoeding van reiskosten.

 

Verslag

Elke maand wordt in het kerkblad activiteiten zoals kerkdiensten aangekondigd.

 

Financiële verantwoording

Eens per jaar wordt een kascontrole gedaan door een bestuurslid en een onafhankelijk gemeentelid.

 

ANBI verslag, inkomsten en uitgaven / begroting:

 

Baten en lasten over 2023        
         
Baten 2023   2022  
  rekening begroting rekening  
         
Vrijwillige bijdrage 6.896 6.725 8.420  
Collectenopbrengst kerk 2.378 2.400 4.454  
Bijdragen gemeenteleden     0  
Collecten diaconie 0 0 0  
Overige opbrengsten 0 0 0  
Giften 0 0 0  
Rente bank 0 0 0  
         
Overlopende collecte bonnen 0 0 0  
         
Totaal baten 9.274 9.125 12.874  
         
         
Lasten        
         
Preekvergoeding 7.083 7.889 7.606  
Organisten 210 420 402  
Pastoraat     0  
Huur kerkgebouw 2.603 2.840 3.865  
Kerktelefoon 312 367 790  
Vrijwilligersvergoedingen     0  
Afdrachten landelijke kerk 801 1.395 1.395  
Giften 223 0 0  
Bankkosten 317 360 285  
Overige kosten 415 1.177 936  
         
Totaal lasten 11.964 14.448 15.279  
         
Resultaat boekjaar -2.690 -5.323 -2.405