zondag 17 september ochtenddienst

Spreker: Kand. D. de Deugd
Schriftlezing: Mattheus 8: 18-27

Opname zsm beschikbaar: 

FacebookTwitterGoogle+Share
This entry was posted in Kand. D. de Deugd, Mattheus. Bookmark the permalink.